Reklamačný poriadok a alternatívne riešenie sporov 

Informácie o alternatívnom riešení sporov

JNP Finance, a.s., Seberínho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 988129, IČ DPH: SK2023190180 zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa vl.č.5223/B vedená ako samostatný finančný agent v registri Národnej banky Slovenska v sektore poistenia a zaistenia, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov, v sektore úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a v sektore starobného dôchodkového sporenia, kontaktné údaje: tel.: 0910 701 170, E-mail: jnpfinance@jnpfinance.sk, www.jnpfinance.sk týmto informuje svojich klientov o postupe alternatívneho riešenia sporov.

Postup pri alternatívnom riešení sporov:

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na spoločnosť JNP Finance, a.s so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva.

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon") ako spotrebiteľ (klient finančnej služby) máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak sme na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať podľa vlastného uváženia v listinnej, elektronickej podobe, ústne do zápisnice niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská asociácia poisťovní (poisťovací ombudsman), Slovenská banková asociácia spor môžete tiež riešiť online prostredníctvom na to určenej ODR platformy.

Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu